Teodoliittitarkistus ja säätö

Teodoliitin testaus on tehtävä säännöllisesti. Tämä koskee kaikkia tarkkuusluokkia. Valtiovastuun alalla tehtävään työhön tarkoitetuilla teodoliiteilla on oltava todistus metrologisten yksiköiden ensisijaisen ja myöhemmän tarkastuksen suorittamisesta valmistajan määrittämän määräajan kuluessa. Epänormaalissa tilanteessa, jos laite on altistunut odottamattomille mekaanisille tai ilmastollisille vaikutuksille, suoritetaan teodoliitin poikkeuksellinen kalibrointi ja säätö, koska mittaustuloksilla on suuri virhe. Tarkastuksen tulosten mukaan tehdään johtopäätös teodoliitin soveltuvuudesta tai soveltumattomuudesta jatkotoimintaan, jossa on seuraava tarkistusjakso. Tämän asiakirjan puuttuessa laitetta on pidettävä viallisena eikä sitä saa käyttää. Erityisillä metrologisilla palveluilla, joilla on asianmukaiset laitteet ja asiakirjat, on oikeus korjata, kalibroida ja säätää teodoliitteja.

teodoliitti

Teodoliitti on laite, jolla mitataan vaaka- ja pystysuuntaisia ​​kulmia geodeettisissa, topografisissa ja kartoitustutkimuksissa.

 • kaaviot ja menetelmät teodoliitin todentamiseksi ja säätämiseksi;
 • mittayksiköiden alkuperäiset standardit;
 • mittauslaitteet, joilla on sopiva tarkkuusluokka;
 • teodoliitin kalibroinnin ja säätöjen tulosten vaatimustenmukaisuusstandardit;
 • Pätevä henkilöstö, jolla on todentamistekniikat.

Teodoliiteilla voi olla seuraavat tarkkuusluokat:

 1. Tekniset laitteet, joiden keskivirhe on +/- 20 "- +/- 60".
 2. Laitteet ovat tarkkoja, kun virhemarginaali on +/- 2 "- +/- 15", kun määritetään yhden metrin kulma.
 3. Erittäin tarkat laitteet, joiden virhemarginaali on +/- 0,5 "- +/- 1" koko kulmaa määritettäessä.

Teodoliitin asettaminen työhön

Kalibroinnin suorittamiseksi teodoliitti on asetettava työasentoon ja laite on konfiguroitava.

Tyypillinen teodoliittilaite

Laite on tyypillinen teodoliitti.

Ensin on keskityttävä instrumentti. Teodoliitin pystysuora akseli on kohdistettava tarkasti pinnan vertailupisteeseen. Tätä varten kiinnitetään erityinen koukku telineen alaosaan. Jalusta, jossa on jalustalla oleva laite, siirtyy vertailupisteen likimääräiseen sattumiseen pylvääseen nähden, kun haluat seurata jalustan vaakasuoraa asentoa. Lähestymistavalla on tarkistettava jalustan vakaus ja siirry hienosäätöön. Tätä varten löysää kehyksen ruuvi ja siirrä teodoliittia jalusta pitkin saavuttaen 2 - 5 mm: n tarkkuuden. Kiinnitä sitten ruuvi.

Aseta horisontti. Laitteen pystysuora akseli on tasoitettava putkilinjaan. Tätä varten aseta taso vaakasuoralle ympyrälle noin puolivälissä kahden nosto- ruuvin väliin. Säädä sitten ruuvien kaltevuus säätämällä taso nollaan. Käännä laippa oikeassa kulmassa alkuperäiseen asentoon ja aseta kolmas ruuvi nollaan. Seuraa asennusta. Kun käännetään aladade mihinkään mielivaltaiseen asentoon, taso ei saa muuttaa useampaa kuin yhtä jakoa. Jos poikkeama on suurempi, tasoitusmenettely tulee toistaa.

Optiikan säätö yksilöllistä näkemystä varten. Optisen putken tulisi olla suunnattu johonkin valoon ja säätää okulaarin, jotta saat näkyviin selkeän kuvan. Kuvan terävyyttä voidaan säätää cremal-ruuvilla. Kun työskentelet eri etäisyyksien kohteiden kanssa, terävyys on korjattava etäisyyden mukaan.

Tällöin teodoliittiasetusta voidaan pitää täydellisenä ja jatkaa kalibrointiin.

Takaisin sisällysluetteloon

Teodoliittikalibrointitoiminnot

Teodoliittijalusta

Käytä teodoliitin luotettavaan ja oikeaan käyttöön erityistä geodeettista jalustaa.

Laitteen valmistajan on määritettävä laitteen tarkkuusparametrit. Teodoliiteille ne voidaan jakaa kahteen ryhmään: geometriset ja optiset-mekaaniset. Optisten parametrien tarkkuus ja säätö voidaan tarkistaa ja suorittaa vain tehdasolosuhteissa. Geometriset parametrit voidaan tarkistaa metrologisessa palvelussa.

Tasoitustarkkuuden tarkistaminen. Aloita kalibrointi asettamalla taso nollaan kahden säätöruuvin väliin. Käännä sitten 180 ° ja tarkista. Mullan asennon muuttaminen ei ole enempää kuin yksi jako-teodoliitti täyttää tarkkuusvaatimukset. Jos muutos on useampi kuin yksi jako, olisi tehtävä muutoksia. 50% offsetista on valittava säätämällä tasoa, 50% - nostamalla ruuveja. Säätö on tarpeen, jotta se voidaan suorittaa useita kertoja valmistajan vaatimusten mukaisesti.

Näkölinjan asennuksen tarkkuuden tarkistaminen. Tässä vaiheessa on tarpeen tarkistaa teleskoopin pyörähdysakselien ja havaintoakselin kohtisuoruus. Sinun tulisi valita huomattava etäisyys etäisyydestä ja suorittaa kaksi mittausta. Yksi mittaus suoritetaan, kun etsintä kohdistetaan vasemmalle puolelle, toinen - oikealle. Putki tulee kääntää koko ympyrän läpi. Sitten sinun tulee vaihtaa valitsimen asento 180 ° ja toistaa samat mittaukset samassa järjestyksessä. Saatujen tulosten mukaan voit suorittaa kollimaatiovirheen laskemisen kaavalla:

Tyypit todentamisen teodoliitti

Tyyppitarkastus teodoliitti: a - kahden ruuvin asentaminen; b - asennus kolmanteen ruuviin; - tarkistaa asennustason oikeellisuus.

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

jossa L1, L2, P1, P2 - mittaustulokset;

C - kollimaatiovirhe.

Saatu tulos ei saa ylittää valmistajan ilmoittamaa tarkkuusrajaa kerrottuna arvolla 2. Muutoin säätö on tarpeen suorittaa. Säädön suorittamiseksi on tarpeen määrittää oikea arvo jollakin seuraavista kaavoista:

M = P2 + SiliM = P2-C, missä

M on säätöarvo;

P2 - mittaustulos;

C - laskettu virhe.

Kiinnitä aladadin asento asennuspultin avulla lasketun arvon kanssa. Katsojan kuva tulisi siirtää käytetystä pisteestä. Sivun säätöruuvien avulla on tarpeen palauttaa näkö- ja mitattu piste. Toimenpide on suoritettava useita kertoja, kunnes määritetty tarkkuus on täysin saavutettu.

Takaisin sisällysluetteloon

Teodoliitin ja teleskoopin pyörimisakselin kohtisuoruuden todentaminen

Tätä parametria on tarkistettava tällä tavalla. Seinällä täytyy valita kohta A. jossain korkeudessa ja aseta teodoliitti siihen ja suunnata se alas laitteen korkeuteen. Merkitse ja merkitse seinä seinälle A1: ksi. Sitten sinun täytyy kääntää putki zeniitin läpi ja toistaa projektio. Jos toinen projektio yhtyy ensimmäiseen ulokkeeseen, instrumentin tarkistus suoritetaan. Muussa tapauksessa on tarpeen säätää jalustan korkeutta korjausruuvilla.

Jos testattavalla mallilla ei ole mahdollisuutta säätää, laite on lähetettävä valmistajalle tai erikoistuneelle korjaamolle.

Takaisin sisällysluetteloon

Näkölinjojen asennuksen tarkkuuden tarkistaminen

Theodolite Scheme

Teodoliittisuunnitelma.

Putken optimaalinen suunta pisteeseen nähdään pisteen sijaintina visuaalisen kentän keskellä. Tällöin putken sisään asetetaan lasilevy, jota käytetään risteyksinä. Kuva eri valmistajien malleista toteutetaan omalla tavallaan. Yleinen asia on pystysuorien ja vaakasuoria raitoja sekä säätöruuveja, pari pystysuunnassa, pari - vaakasuunnassa. Vahvistus voidaan suorittaa millä tahansa kaistalta. Valitkaa piste mielivaltaisesti, kohdista runko siihen niin, että yhden linjan reuna osuu pisteeseen. Kierrä sitten putkea hitaasti pystysuoraan tai vaakasuoraan, säätämällä pisteen ja viivan sattumaa. Jos piste menee pois linjasta, sinun on säädettävä verkkoa. Voit tehdä tämän irrottamalla suojakannen, joka mahdollistaa pääsyn säätöruuveihin. Kierrä ruuveja, sinun on saavutettava täysi suuntaus putken kiertokulman ympäri. Tämä toimenpide voidaan suorittaa myös pylväspyörällä. Plumb-linja tulisi sijoittaa vähintään 10 metrin päässä teodoliitista. Vapauttamaan värinän tärinää voit laittaa kuorman säiliöön vedellä odottaessasi jonkin aikaa, kunnes se rauhoittuu ja pysähtyy.

Takaisin sisällysluetteloon

Yhdistetään kahden parametrin vahvistaminen

Teodoliittitelineiden ja kollimaatiovirheen varmentaminen koostuu samoista toiminnoista ja voidaan suorittaa yhdessä. Samalla voit säästää aikaa työhön ja saada tarkempaa tulosta.

Vahvistusmenettely on seuraava:

Teodoliittitutkimus

Teodoliittitutkimus.

 1. Laite tulee asentaa työasentoon käsikirjan mukaisesti.
 2. Merkitse kaksi kohdetta mittauksille: ensimmäinen A on horisonttiviivalla, toinen B on noin 30 ° kulmassa tasoon nähden.
 3. Lähettäkää sitten etsintä vasemmalta puolelta jokaisen kohteen kohdalle ja tallentamaan mittaustulokset.
 4. Sitten sinun täytyy kiertää kaukoputkea ja mitata nämä esineet yhteen yhteen etsimen oikealla puolella. Tulokset korjaavat myös.
 5. Sitten, kuten erillisen kalibrointimenetelmän tapaan, on tarpeen kääntää kierros 180 ° ja toistaa koko mittauskompleksi.

Kollimaatiovirhe määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

lisämittaustulosten perusteella määritetään lisäarvo

С11 = ((Л11-П11 ± 180) + (Л21-П21 ± 180)) / 4, jossa:

C ja C11 - pää- ja apuvirhe

L1 ja L21 - esineiden A ja B mittaustulokset ensimmäisellä operaatiolla vasemmalla puolella

P1 ja P21 - kohteiden A ja B mittaustulokset ensimmäisen käytön aikana oikealla puolella

L11 ja L2, P11 ja P2 - toisen toimenpiteen mittausten tulokset

Putken I pyörimisakselin kaltevuuden virhe tulisi määrittää seuraavilla kaavoilla:

C1 = CsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

jossa V on kohteen B kaltevuuskulma suhteessa tasoon.

Lisätoimia tulisi suorittaa erillisen tarkastuksen pisteiden mukaisesti.

Lisää kommentti